КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К

Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯУвага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт університету Ви знайдете за адресою:
  www.knutkt.com.ua


Інформація для авторів

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

З № 19 «Наукового вісника» змінився порядок внесення у статті посилань на цитування.

Посилання (примітки) вносяться в текст статті в ручному режимі – в квадратних дужках із зазначенням сторінок.

Наприкінці статті подається список літератури – відповідно до нумерації всередині тексту – з указанням повної кількості сторінок видання.


Редакційна колегія «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення

імені І.К.Карпенка-Карого» запрошує Вас до активної співпраці!

На розгляд приймаються рукописи статей в одному примірнику. Обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок. За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Структура наукової статті у відповідності до вимог ВАК України повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Матеріал обов’язково має супроводжуватися анотаціями (українською, англійською та російською мовами), з ключовими словами, інформацією про автора (треба зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, почесні звання, місце роботи та посаду, номери телефонів для зв’язку, адресу електронної пошти).

Неопубліковані матеріали авторові не повертаються.

Редколегія не завжди поділяє точку зору автора, зберігає оригінальний стиль матеріалів, залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Посилання на «Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» при передруку публікацій є обов’язковим.

Рукопис має бути набраним без переносів слів, у текстовому редакторі Miсrоsoft Word for Windows, ­шрифтом Times New Roman, кеглем 14, міжрядковий інтервал 1,5, з однократними пробілами між словами, на сторінках формату А4, з нумерацією сторінок внизу.

Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання для абзацного відступу на початку рядка пропусків (пробілів) чи табуляції не допускається.

Посилання (виноски) виконуються через меню «Вставка» автоматично в кінці тексту.

Купюру в цитатах (навмисно пропущену автором статті частину цитованого тексту) позначають трьома крапками, взятими в кутові дужки.

Файл має бути записаним на CD-ROM або USB флеш пам’ять у форматі .DOC або .RTF.

Матеріали надсилаються поштою на адресу: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40,
редакція «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого»
або електронною поштою (E-mail): karpenko-kary@ukr.net

Телефони для довідок: (+380 44) 272-02-20; тел./факс: 272-11-25; тел. 272-02-17.

 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co

Інформація Профілю

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 2.34 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 2.91 MB
Application afterDispatch: 0.086 seconds, 5.13 MB
Application afterRender: 0.110 seconds, 5.90 MB

Використання пам'яті

6252720

13 вхідних запитів

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1cog4gechomt2hvrm8f8iemsc7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1524569967' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1cog4gechomt2hvrm8f8iemsc7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1cog4gechomt2hvrm8f8iemsc7','1524578967','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 146)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 246
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-24 14:09:27' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-24 14:09:27' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='246'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 146 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT *
    FROM jos_swmenufree_config
    WHERE id = 1
 13. SELECT jos_menu.*
                                 
    FROM jos_menu
                 
    WHERE jos_menu.menutype = 'mainmenu'
    AND published = '1'
                 
    ORDER BY parent, ordering

Мовні Файли завантажено

Неперекладені рядки діагностики

Ні

Неперекладені рядки дизайну

Ні