КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К

Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯУвага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт університету Ви знайдете за адресою:
  www.knutkt.com.ua


Інформація для авторів

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

З № 19 «Наукового вісника» змінився порядок внесення у статті посилань на цитування.

Посилання (примітки) вносяться в текст статті в ручному режимі –
в квадратних дужках із зазначенням сторінок.

Наприкінці статті подається список літератури – відповідно до нумерації всередині тексту –
з указанням повної кількості сторінок видання.

References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури наданий національною мовою.

Якщо в списку є посилання на іноземні публікації вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці.Порядок оформлення списку подається:

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового
Автоматичного формування посилань:

Матеріали надсилаються поштою на адресу:
01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40,
редакція «Наукового вісника Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого»

або електронною поштою (E-mail): infolena@ukr.net


Редакційна колегія
«Наукового вісника Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого»
запрошує Вас до активної співпраці!

На розгляд приймаються рукописи статей в одному примірнику. Обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок.
За
зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Структура наукової статті у відповідності до вимог ВАК України повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Матеріал обов’язково має супроводжуватися анотаціями (українською, англійською та російською мовами), з ключовими словами, інформацією про автора (треба зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, почесні звання, місце роботи та посаду, номери телефонів для зв’язку, адресу електронної пошти).

Неопубліковані матеріали авторові не повертаються.

Редколегія не завжди поділяє точку зору автора, зберігає оригінальний стиль матеріалів, залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Посилання на «Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» при передруку публікацій є обов’язковим.

Рукопис має бути набраним без переносів слів, у текстовому редакторі Miсrоsoft Word for Windows, ­шрифтом Times New Roman, кеглем 14, міжрядковий інтервал 1,5, з однократними пробілами між словами, на сторінках формату А4, з нумерацією сторінок внизу.

Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання для абзацного відступу на початку рядка пропусків (пробілів) чи табуляції не допускається.

Посилання (виноски) виконуються через меню «Вставка» автоматично в кінці тексту.

Купюру в цитатах (навмисно пропущену автором статті частину цитованого тексту) позначають трьома крапками, взятими в кутові дужки.

Файл має бути записаним на CD-ROM або USB флеш пам’ять у форматі .DOC або .RTF.

Матеріали надсилаються поштою на адресу: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40,
редакція «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого»
або електронною поштою (E-mail): infolena@ukr.net

Телефони для довідок: (+380 44) 272-02-20; тел./факс: 272-11-25; тел. 272-02-17.

 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co