КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К
Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯ
Інформація для авторів


ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакційна колегія «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого запрошує Вас до активної співпраці!

Статті, що подаються до збірника «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, мають відповідати тематичним і фаховим спрямуванням закладу та вимогам до фахових наукових видань.

Приймаються матеріали, котрі ніде не друкувалися і не подавалися авторами до інших видань. Всі статті обов’язково подаються на рецензування (внутрішнє і зовнішнє) доктором чи кандидатом наук на відповідність темі й науковій новизні.

Згідно з вимогами МОН України (наказ МОН №32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України») технічне оформлення статті має містити:

  • авторський індекс ORCID;
  • на початку статті прізвище, ім’я, по батькові автора з указанням його вченого ступеня та назви закладу, де працює автор (двома мовами), а також e-mail;
  • анотації українською та англійською мовами (400 знаків), які містять ключові слова – 5-7 зазначень;
  • наприкінці бібліографію та примітки (якщо такі є в тексті).

Структура основного тексту статті повинна містити такі елементи:

  • постановка проблеми та її актуальність;
  • мета статті. Визначення мети й завдань статті мають узагальнювати дані, спрямовані на формулювання концепції, чи гіпотез, чи певної моделі, розроблення та виділення методів, а також умов проведення дослідження;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій (останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань або частин загальної проблеми, що її висвітлює означена стаття – близько 1/3 сторінки за обсягом);
  • виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз має містити стисле узагальнення даних, отриманих авторами, які вивчали це питання, з виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Опис емпіричних результатів має містити конкретні дані, котрі підтверджують їх статистичну достовірність;

  • висновки про дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів відповідно до поставлених у праці завдань. Висновки не мають містити даних, яких немає у змісті статті.

Обов’язково подається стислий реферативний виклад статті англійською мовою (не менше 2000 знаків, набраний у тому ж форматі, що й стаття. Переклад через комп’ютерні перекладачі неприпустимий.

Посилання вносять у текст за зразком АПА-стиль, що передбачає використання (у круглих дужках) посилань у тексті праці щоразу, коли цитується джерело, будь-то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата (див. АПА-стиль на сайті КНУТКТ nv.Knutkt.edu.ua). Купюри в цитатах (навмисне пропущена автором частина цитованого тексту) позначаються трьома крапками, взятими в кутові дужки – . При цитуванні архівних джерел як виняток допускається зазначення в ручному режимі наприкінці цитати в квадратних дужках (фонд, опис, сторінка, аркуш тощо). Бібліографія наприкінці статті подається в алфавітному порядку із зазначенням прізвища автора, року видання, назви твору, міста, видавництва чи періодичного видання та повної кількості сторінок. Бібліографія дублюється латиницею, при цьому до назви твору латиницею додається в кваратних дужках назва твору англійською.

На розгляд Редакційної колегії приймаються статті в одному примірнику, обсяг яких не повинен перевищувати 15 сторінок. Рукопис набирається без переносів у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифтом Time New Roman, кеглем 14, з міжрядковим інтервалом 1,5 і однократними пробілами між словами. Сторінки формату А-4 з нумерацією сторінок внизу. Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання табуляції не допускається.

За зміст статті, достовірність фактів, точність цитат, дат тощо відповідає автор/автори. Він же надає авторську довідку трьома мовами (українська, англійська), що містить прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене або почесне звання, місце роботи й посаду, номери телефонів і електронну пошту.

Передрук статей, опублікованих у інших виданнях не допускається.

Неопубліковані матеріали авторові не повертаються, Редколегія не завжди поділяє точку зору автора, зберігає оригінальний стиль матеріалів і залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Праці надсилаються електронною поштою editorial@knutkt.edu.ua або поштою на адресу: 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, редакція «Наукового Вісника» Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

Телефони для довідок: (+380-44) 272-02-17, 272-02-20,
т.-факс: 272-11-25.
 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co