КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
іменi І. К. Карпенка-Карого

Н А У К О В И Й  В І С Н И К
Офіційний сайт
В и п у с к и (№) A b s t r a c t Інформація для авторів Редакційна колегія К о н т а к т и ОГОЛОШЕННЯ
Редакційна колегія


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова редакційної колегії

 • Сакун Айта, доктор філософських наук, доцент.

Члени редакційної колегії:

 • Ангелова Ангеліна, доктор філософських наук, доцент.
 • Безгін Олексій, заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України,
  доктор філософії в галузі мистецтвознавства, професор.
 • Братерська-Дронь Марина, заслужений працівник культури України, академік УАН, доктор філософських наук, професор.
 • Булкіна Інна, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу естетики ІПСМ НАМ України.
 • Владимирова Наталія, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Виткалов Сергій, доктор культурології, професор.
 • Гуменюк Тетяна, доктор філософських наук, професор.
 • Копаня Каміль, PhD, професор (Польща).
 • Кравчук Петро, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор.
 • Миленька Галина, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Мусієнко Оксана, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України,
  кандидат мистецтвознавства, професор.
 • Небесьо Богдан, PhD, професор (Канада).
 • Нікчевіч Саня, доктор мистецтвознавства, професор (Хорватія).
 • Оніщенко Олена, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор.
 • Осадча Світлана, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Ржевська Майя, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Росляк Роман, кандидат мистецтвознавства, доцент.
 • Самойленко Олександра, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Скуратівський Вадим, заслужений діяч мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України,
  доктор мистецтвознавства, професор.
 • Станіславська Катерина, доктор мистецтвознавства, професор.
 • Фіалко Валерій, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, доцент.
 • Хетагурі Леван, доктор мистецтвознавства, професор (Грузія).
 • Чеботаренко Ольга, кандидат мистецтвознавства, доцент.
 • Шайгозова Жанерке, кандидат педагогічних наук, професор (Казахстан).
 • Шмідт Віола, PhD, професор (Німеччина).
 • Штепенко Олександра, доктор філологічних наук, доцент.


З електронною версією «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» можна ознайомитись на порталі наукової періодики України http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.


ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакційна колегія «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого запрошує Вас до активної співпраці!

Статті, що подаються до збірника «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, мають відповідати тематичним і фаховим спрямуванням закладу та вимогам до фахових наукових видань.

Приймаються матеріали, котрі ніде не друкувалися і не подавалися авторами до інших видань. Всі статті обов’язково подаються на рецензування (внутрішнє і зовнішнє) доктором чи кандидатом наук на відповідність темі й науковій новизні.


Згідно з вимогами МОН України (наказ МОН №32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України») технічне оформлення статті має містити:

 • авторський індекс ORCID;
 • на початку статті прізвище, ім’я, по батькові автора з указанням його вченого ступеня та назви закладу, де працює автор (двома мовами: українською та англійською), а також телефон та e-mail;
 • анотації українською та англійською мовами (до 1800 знаків), які містять ключові слова – 5-7 зазначень. Переклад через комп’ютерні перекладачі неприпустимий ;
 • наприкінці бібліографію та примітки (якщо такі є в тексті).


Структура
основного тексту статті повинна містити такі елементи:

 • постановка проблеми та її актуальність;
 • мета статті. Визначення мети й завдань статті мають узагальнювати дані, спрямовані на формулювання концепції, чи гіпотез, чи певної моделі, розроблення та виділення методів, а також умов проведення дослідження;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій (останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань або частин загальної проблеми, що її висвітлює означена стаття – близько 1/3 сторінки за обсягом);
 • виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз має містити стисле узагальнення
 • даних, отриманих авторами, які вивчали це питання, з виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Опис емпіричних результатів має містити конкретні дані, котрі підтверджують їх статистичну достовірність;
 • висновки про дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів відповідно до поставлених у праці завдань. Висновки не мають містити даних, яких немає у змісті статті.

Посилання вносять у текст за зразком АПА-стиль, що передбачає використання (у круглих дужках) посилань у тексті праці щоразу, коли цитується джерело, будь-то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата (див. АПА-стиль на сайті КНУТКТ nv.Knutkt.edu.ua). Купюри в цитатах (навмисне пропущена автором частина цитованого тексту) позначаються трьома крапками, взятими в кутові дужки – . При цитуванні архівних джерел як виняток допускається зазначення в ручному режимі наприкінці цитати в квадратних дужках (фонд, опис, сторінка, аркуш тощо). Бібліографія наприкінці статті подається в алфавітному порядку із зазначенням прізвища автора, року видання, назви твору, міста, видавництва чи періодичного видання та повної кількості сторінок. Бібліографія дублюється латиницею, при цьому до назви твору латиницею додається в квадратних дужках назва твору англійською.

На розгляд Редакційної колегії приймаються статті в одному примірнику, обсяг яких не повинен перевищувати 15 сторінок. Рукопис набирається без переносів у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифтом Time New Roman, кеглем 14, з міжрядковим інтервалом 1,5 і однократними пробілами між словами. Сторінки формату А-4 з нумерацією сторінок внизу. Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання табуляції не допускається.

За зміст статті, достовірність фактів, точність цитат, дат тощо відповідає автор/автори. Він же надає авторську довідку трьома мовами (українська, англійська, російська), що містить прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене або почесне звання, місце роботи й посаду, номери телефонів і електронну пошту.
 

  


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»© 2014 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co